Comunicat: 127/2018 – Lleis publicades al BOE 12/06/2018

Benvolgudes i benvolguts,

Ens complau facilitar-vos els links per accedir a les lleis que s’han publicat avui al BOE:

Llei 5/2018, d'11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, en relació a l'ocupació il·legal d'habitatges. (entra en vigor als 20 dies de la publicació i aprofita també per prorrogar l’entrada en vigor de la Llei 20/2011 del Registre civil fins el 30/06/2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7833.pdf

Llei 4/2018, d'11 de juny, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. (entra en vigor avui)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7832.pdf

Llei 3/2018, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals a la Unió Europea, per regular l'ordre europea d’Investigació (entra en vigor als 20 dies de la publicació).

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7831.pdf

 En la confiança que us siguin d’utilitat, ben cordialment,