Comunicat: 140/2018 – Recordatori terminis agost

Benvolgudes i benvolguts,

TERMINIS PROCESSALS DURANT EL MES D'AGOST

(amb agraïment a l’ICAM) 

I.     INTRODUCCIÓ

 L'article 183 de la Llei orgànica del poder judicial assenyala, amb caràcter general que “Seran inhàbils els dies del mes d'agost per a totes les actuacions judicials, llevat de les que es declarin urgents per les lleis processals (…)”

 Ha de tenir-se sempre en compte la diferència entre terminis processals i terminis substantius; a aquests últims, per a l'exercici de les accions, llevat que una Llei específica digui el contrari, els són aplicables les regles de l'article 5 del Codi civil, que en el seu apartat 2 indica: “En el còmput civil dels terminis no s'exclouen els dies inhàbils”.

 Sense ànim de ser exhaustius farem un breu anàlisi d'aquesta qüestió en les diferents branques del Dret, des d'una perspectiva principalment processal: 

II.    PENAL  

En el procediment penal, de conformitat amb el que disposen els articles 184.1 de la Llei orgànica del poder judicial i l'article 201 del Llei d'enjudiciament Criminal, “Cada dia i hores de l'any seran hàbils per a la instrucció de les causes criminals, sense necessitat d'habilitació especial”. Us recordem que tant els judicis de faltes iniciats abans de l'entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de març, com els delictes lleus falten de fase d'instrucció, que en les diligències prèvies d'aquesta fase es tanca amb la interlocutòria de transformació, en el sumari amb la interlocutòria de conclusió i confirmació. Per tant, per als escrits de qualificació provisional el mes d'agost no serà hàbil a excepció del que preveu l'article 29 de la Llei del Tribunal del Jurat. 

Per contra, el mes d'agost és hàbil per a totes les actuacions judicials en causes que es troben en fase d'instrucció i, per a, si escau, interposar i resoldre recursos relatius a aquesta fase. 

Des de l'entrada en vigor de la normativa de Judicis ràpids, durant el mes d'agost es poden celebrar vistes d'aquests procediments davant els Jutjats penals. L'habilitat del mes d'agost a l'efecte d'assenyalament de judicis ràpids ha estat confirmada per la STS, Sala 3a, de 12 de maig de 2006

Així mateix recordar l'habilitat del mes d'agost per a la interposició del recurs d'apel·lació contra una sentència dictada en un judici ràpid. 

III.      SOCIAL  

L'article 43.4 de la Llei Ordenadora de la Jurisdicció Social recull les modalitats processals en què els dies del mes d'agost són hàbils per a les corresponents actuacions judicials, disposant que: 

Els dies del mes d'agost seran inhàbils, excepte per a les modalitats processals d'acomiadament, extinció del contracte de treball dels articles 50, 51 i 52 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors, mobilitat geogràfica, modificació substancial de les condicions de treball, suspensió del contracte i reducció de jornada per causa econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major, drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de l'article 139, impugnació d'altes mèdiques, vacances, matèria electoral, conflictes col·lectius, impugnació de convenis col·lectius i tutela de drets fonamentals i llibertats públiques, tant en el procés declaratiu com en tràmit de recurs o d'execució. 

També seran hàbils aquests dies per a l'adopció d'actes preparatoris, mesures precautòries i mesures cautelars, en particular en matèria de prevenció i riscos laborals, accidents de treball i malalties professionals, així com per a unes altres actuacions que tendeixin directament a assegurar l'efectivitat dels drets reclamats o per a aquelles que, de no adoptar-se poguessin donar lloc a un perjudici de difícil reparació. 

De conformitat amb el citat article, el mes d'agost és hàbil per a l'exercici de les accions laborals derivades dels drets establerts en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. 

A la resta de les matèries el mes d'agost és inhàbil. 

L'habilitat del mes d'agost per a aquestes modalitats processals, s'estén a totes les fases del procés, tant en primera instància, en via de recurs, (inclòs el recurs de cassació per a la unificació de doctrina) i en execució de sentència, fins i tot a la fase d'execució de conciliació extrajudicial. (Interlocutòria del Tribunal Suprem de 30 d'octubre de 1998, Sala Social). 

Igualment és hàbil el mes d'agost per reclamar per error judicial, (sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem de 10 d'abril de 2001). No oblidem tampoc no apuntar que el termini per a la interposició del recurs de revisió, avui revisió de sentències ferms, és també termini de caducitat, tal com ha reiterat la Sala Social, entre altres en Sentència de 27 de juliol de 2001. 

IV. CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

A) Via Administrativa 

L'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Púbiques, regula el computo dels termini. 

En l'apartat primer estableix que 1) Llevat que per Llei o en el Dret de la Unió Europea  es disposi un altre còmput, quan els terminis s'assenyalin per hores, s'entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formin part d'un dia hàbil. 

Els terminis expressats per hores es comptaran d'hora en hora i de minut en minut des de l'hora i minut en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte que es tracti i no podran tenir una durada superior a vint-i-quatre hores, en aquest cas s'expressaran en dies. 

Així mateix en el seu apartat segon estableix que no són hàbils, els dissabte, diumenge i festius: 2) Sempre que per Llei o en el Dret de la Unió Europea no s'expressi un altre còmput, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabte, els diumenge i els declarats festius.  

Quan els terminis s'hagin assenyalat per dies naturals per declarar-ho així una llei o pel Dret de la Unió Europea , es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions. 

Per part seva si els terminis s'estableixen per mesos o anys l'apartat quatre estableix el següent: 4)Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir de l'endemà d'aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte que es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o desestimació per silenci administratiu. 

El termini conclourà el mateix dia en què es va produir la notificació, publicació o silenci administratiu el mes o l'any de venciment. Si el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes  

Per tant, EN VIA ADMINISTRATIVA EL MES D'AGOST ÉS HÀBIL; EXCEPTE DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS.

Via Contenciós-Administrativa 

L'article 128.2 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa, assenyala que, 

Durant el mes d'agost no correrà el termini per interposar el recurs contenciós administratiu ni cap altre termini dels previstos en la Llei excepte per al procediment per a la protecció dels drets fonamentals en què el mes d'agost tindrà caràcter hàbil 

Per part seva, l'apartat tercer del citat article diu que: 

<<En casos d'urgència, o quan les circumstàncies del cas el facin necessari, les parts podran sol·licitar de l'òrgan jurisdiccional que habiliti els dies inhàbils en el procediment per a la protecció dels drets fonamentals o en l'incident de suspensió o d'adopció d'unes altres mesures cautelars. El Jutge o tribunal oirà a les altres parts i resoldrà per interlocutòria en el termini de tres dies, acordant en qualsevol cas l'habilitació quan la seva denegació pogués causar perjudicis irreversibles. 

Per tant, EN VIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EL MES D'AGOSTO ES INHÁBIL, LLEVAT LES EXCEPCIONS PREVISTES.  

V.   CIVIL  

La Llei d'enjudiciament civil al regular el temps de les actuacions judicials assenyala, en el seu article 130.2 que “seran inhàbils els dies del mes d'agost”. Sense perjudici que els tribunals puguin habilitar dies quan hi hagués una causa urgent que l'exigeixi (art. 131.1 LEC); resolució contra la que no escau recurs (art. 131.4). 

En l'apartat 2 de l'article 131, la LEC indica que “Es consideraran urgents les actuacions del tribunal de la qual demora pugui causar greu perjudici als interessats o a la bona administració de justícia, o provocar ineficàcia d'una resolució judicial”. I en l'apartat 3 es diu que “Per a les actuacions urgents a què es refereix l'apartat anterior seran hàbils els dies del mes d'agost, sense necessitat d'expressa habilitació.” 

Com ja s’ha dit amb caràcter general, cal tenir en consideració que aquesta inhabilitat es refereix als terminis de les actuacions processals, ja que per a l'exercici d'accions resulta d'aplicació l'article 5 del Codi civil per la qual cosa per al còmput dels terminis corresponents ha de tenir-se en compte que “En el còmput civil dels terminis no s'exclouen els dies inhàbils”. Per això hi ha que tenir especial precaució amb accions sotmeses a terminis de caducitat o prescripció. 

VI. CONSTITUCIONAL 

Durant el mes d'agost no correrà el termini per interposar el Recurs d'Empara dels articles 43.2 (20 dies) i 44.2 (30 dies) de la LOTC, en virtut de l'Acord del Ple del Tribunal Constitucional de 17 de juny de 1999 (BOE 148, de 22 de juny de 1999), que va modificar l'Acord de 15 de juny de 1982.

 Cordialment,